رتبه های برتر سال تحصیلی 1402-1401
 
 
 
 
 
 
 
  نفرات برترپایه دهم نوبت دوم سال تحصیلی 1400-1399
 
 

نفرات برتر پایه یازدهم سال تحصیلی 1400-1399

 
 

نفرات برتر پایه دوازدهم سال تحصیلی 1400-1399