روز آزمایشگاه
******************************
 
روز ملی ایمنی و آتش نشانی
*****************************
 
 
برد بهداشت
**********************************
استند بروشورهای اطاعاتی جهت مطالعه دانش آموزان