برگزاری مسابقات درون مدرسه ای به مناسبت هفته ی تربیت بدنی آبان ماه 1401